IMG 6740

Rovfiskene tilbage

Plan viser hvordan vi får gedder og aborrer tilbage til Sydsjælland

NYT SYN PÅ FISK OG VANDMILJØ I SYDSJÆLLAND, MØN, FALSTER OG LOLLAND

På vegne af

Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen-Storstrøm, DTU Aqua, Københavns Universitet, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale ressourcepersoner, Fishing Zealand og Lystfisker Danmark (projektleder).

• Vi ved nu, at her lever verdens meste saltstærke bestande af gedder og aborrer. Fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem tusinder af år på forskellig vis har tilpasset sig livet i brakvandet.
• Ny forskning viser, at der er tale om et stort antal forskellige stammer af gedder og aborrer. Nogle gyder i ferskvand og har en adfærd som man kender fra laks og ørred. Fødes i en å, lever i brakvand og formerer sig i præcist det vandløb, hvor de blev klækket. 

FRA KØGE TIL GULDBORGSUND OG FRA FAXE TIL
NÆSTVED – EN PLAN DER ER BREDT FUNDERET

En bred gruppe af kommuner og faglige organisationer har udarbejdet en faglig anbefaling med målsætninger og tiltag for at genetablere rige bestande af gedder og aborrer.

 

Nicklas 5 1

HVAD ER PROBLEMET?

Tilbagegangen for de danske brakvandsgedder og de store udsving i de lokale bestande af brakvandsaborrer skyldes en kombination af disse faktorer:

• Eutrofiering (for mange næringsstoffer udledt til vandmiljøet)
• Manglende gyde- og opvækstområder
• Prædation fra skarv og sæl
• Uhensigtsmæssig fiskeriforvaltning

LØSNINGER

Man kan genskabe en rig bestand af gedder og aborrer ved at:

  1. Genskabe gyde- og opvækstområder i både ferskvand og brakvand – blandt andet via arbejdet med klima- og lavbundsområder og vandplanprojekter. Mere end 30 konkrete projekter er identificeret.
  2. Gøre en særlig indsats for de unikke del-bestande ved de enkelte vandsystemer, herunder gennemføre støtteopdræt af gedder i en kortere periode for at undgå at bestande uddør.
  3. Få udpeget brakvandsgedder -og aborrer som bevaringsværdige bestande, en såkaldt bilag 5 art, jf. habitatsdirektivet, så der er opmærksomhed og mere fremdrift i arbejdet for at sikre bestandene.
  4. Gennemføre tiltag, så prædation fra sæl og skarv bliver mindre og ikke udgør en faktor, der forhindrer opfyldelse af målet.
  5. Gennemføre en forskningsbaseret forvaltning af det erhvervsmæssige og rekreative fiskeri i et tæt samarbejde mellem myndigheder og interessenter.

HVAD BLIVER UDBYTTET AF AT GENNEMFØRE DEN FAGLIGE ANBEFALING?

 

En rigere (vand)natur. Naturgenopretning af brakvandsfiskenes habitater vil gavne områdets biodiversitet – fugle, dyr, fisk, og insekter. Andre effekter vil være markant tilbageholdelse af næringsstoffer samt CO2.

Rovfisk som signatur for området. Gedden ser voldsom ud og få fisk har et ry som den. Området kan profileres som et kerneområde for Europas rovfisk, eksempelvis gennem ’Geddens Hus’.

Friluftsliv og lystfiskerturisme. Når der er etableret sunde fiskebestande og et godt regelsæt, er det muligt at markedsføre gedde-aborre fiskeriet overfor danske og udenlandske lystfiskere.

Arne Framegrab1 2048X1221 (1)

"Tænk stort"

’Havørred Fyn projektet eller det jyske lakseeventyr var aldrig blevet til noget, hvis der ikke var blevet tænkt stort. Med Rovfiskene tilbage er vi oppe i samme liga. Det handler om en strategisk satsning som på sigt skal skabe et stort og bæredygtigt lystfiskeri’

Arne Kvist Rønnest, Projektchef Lystfisker Danmark

HVAD SKER DER?

  • Seks borgmestre beder nu fiskeriministeren og miljøministeren om handling. Læs borgmestrenes henvendelse her
  • Rovfisk-workshop vil blive afholdt i efteråret 2023.
  • Nyheder fra projektet bliver løbende placeret på denne side.

 

Download rapporten

- Rovfiskene tilbage til brakvandet - fuld version.pdf

Den faglige anbefaling kan ses her

Rovfiskene Rapport