Arbejde for forbedrede levevilkår for fisk i de fynske vandløb f.eks. ved genslyngning af
udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie
vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten,
frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger osv.

Arbejde for et rent vandmiljø i det fynske område.

Organiserer foreningernes elektrofiskeri og udsætninger i henhold til udsætningsplaner, samt
vedligeholdelse af elfiskeudstyr.

Fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.v. Støtte
foreningerne med økonomiske midler til vandløbsrestaureringsprojekter i det omfang
Vandpleje Fyn kan tilvejebringe disse.

I det omfang det er muligt at varetage interesserne for de i Danmarks Sportsfiskerforbund
organiserede Sportsfiskere på Fyn, i forhold til myndigheder og beslutningstagere.

Vandpleje