Frivillige ildsjæle der holder af stalling og ørred ved de øvre vandløbssystemer patruljerer udvalgte strækninger ved fire vigtige stalling-vandløb. Dermed reduceres prædation fra skarv og andre prædatorer. Det er håbet, at der derved kan skabes ’fiskebeskyttelsesområder’ hvor stalling-bestandene kommer på fode igen

Stallingerne forsvandt efter 2010 vinteren

På strækninger af øvre danske vandløb har der siden perioden omkring 2010 været få eller ingen stallinger, jf. https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/stalling#udbredelse.

Det drejer sig eksempelvis om strækninger i Vidåsystemet, Gelså, Gram å, Kongeå, Grindsted å, Ansager å, Holme å, Holtum å, Fjerderholt å, Skjern å, Brande å, Karstof å, Gudenåen, Mattrup å, Råsted Lilleå, Storåen og mange flere. Der er tale om mange hundrede kilometer vandløb.

Det er paradoksalt, idet vandet er renere end tidligere, spærringer er fjernet og der er skabt flere gydepladser.

Konsekvensen af stallingens tilbagegang er, at der er risiko for tab af biodiversitet ved at lokale bestande af stalling går tabt. Derudover har Danmark mistet et ellers attraktivt og nemt tilgængeligt lystfiskeri.

Årsager til stallingbestandenes kollaps

DTU Aqua har konstateret, at der ikke er konstateret sygdomme hos stallinger, at habitaterne er enten af samme eller af bedre kvalitet i forhold til dengang bestanden var solid og at stallingen er sårbar over skarvprædation. På den baggrund skriver DTU Aqua sammenfattende:

Det tyder på, at nogle ændrede forhold presser stallingen. Den eneste klare ændring er en stor tilvækst af fiskespisende rovdyr, herunder odder og skarv, der færdes langs stalling-vandløbene. Desuden ser det ud til, at skarverne har ændret adfærd. Der observeres nu fødesøgende skarver langt oppe i vandløb hele året rundt og i langt højere grad end tidligere.

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/stalling#gydevandring

Projekets formål

Formålet er overordnet set at genskabe sunde stallingbestande i de øvre dele af danske vandløb. Det er en stor udfordring og det konkrete formål med projektet er da også afgrænset til følgende:

Fire foreninger har valgt en længere å-strækning ved deres vandløb og denne strækning overvåges og prædatorer skræmmes bort, således at stallingerne får ro og mulighed for at genskabe en sund bestand på de pågældende å-strækninger. Disse strækninger bliver altså en slags ’fiske-beskyttelsesområder’.

Fire strækninger patruljeres

  • Grindsted å på strækningen fra Utoft Dambrug til Tingvejen. Ansvarlig: Grindsted Sportsfiskerforening.
  • Gudenåen ved Vilholt. Ansvarlig: Vilholtklubben af 1960.
  • Øvre Storåen ved Ørre-Sinding. Ansvarlig: Holstebro og Omegns Fiskeriforening.
  • Arnåen ved Øster Højst (tilløb til Vidåen). Ansvarlig: Sportsfiskerforeningen Vidå.

 

DSC 0026B

Sådan gennemføres projektet

De fire strækninger bliver jævnligt patruljeret i perioden 15/8 – 31/3, og helst hver dag, især i de kritiske perioder med koldt vejr.

DTU Aqua har lavet et enkelt logbogssystem, hvor der krydses af hvad der er blevet set m.v. på hver tur, ligesom DTU Aqua har været behjælpelig med elfiskning på strækningerne, så man kender bestandenes størrelse ved projektets start.

Der er indkøbt vildkameraer foreninger som et supplement til patruljeringerne.

Det er et langt sejt træk, der venter for foreningerne. Det positive er, at man ved at en sund bestand af stalling hurtigt kan etableres, hvis forholdene er de rette.

Stallingen er særlig sårbar over for skarv prædation, fordi fiskene opholder sig ude i vandsøjlen og ofte i mindre stimer.

Har du og din forening lyst til at være med?

Foreninger ved andre stallingvandløb er velkomne – tag gerne kontakt til Arne Kvist Rønnest, Lystfisker Danmark, arne@lystfiskerdanmark.dk

4