Introduktion

At gennemføre et vandpleje projekt kræver at der er styr på mange forhold. Hvordan skal projektet laves rent teknisk? Hvordan får man en tilladelse? Hvordan inddrages de frivillige og hvordan får man lodsejerne med på ideen?

Denne guide ønsker at gøre det nemmere for frivillige vandplejeteams at gennemføre vandplejeprojekter, i et godt samarbejde med lodsejerne og de kommunale medarbejdere.

Guiden er udarbejdet af en række erfarne vandplejefolk og specialister, så guiden er baseret på erfaringer fra mange restaureringsprojekter ved vandløb overalt i landet. Den er målrettet mindre vandløbsprojekter, som ofte ikke er indeholdt i kommunernes såkaldte vandplanprojekter, men kan have stor effekt.

Projekterne skal godkendes af lodsejerne og kommunen, inden man går i gang - men hvordan får man en tilladelse? Det kan man se i guidens forslag til ansøgningsmateriale, der er udarbejdet med inspiration fra eksisterende vandplejemateriale fra Havørred Limfjorden, Fishing Zealand, Vandpleje Fyn og Havørred Fyn.

Typiske vandplejeprojekter gennemført helt eller delvist af frivillige

 • Etablere gydebanker, dvs. udlægge gydegrus og placere skjulesten
 • Plante vandplanter
 • Plante træer ved særlige områder
 • Lave brinksikring
 • Være med til at udpege og evt. anlægge sandfang
 • Vedligeholde gydebanker
 • Fjerne mindre spærringer

Vejledning fra DTU Aqua

I boksen herunder er der links til DTU Aquas vejledning i at etablere gydebanker og til en lille film om, hvordan man kan gøre det i praksis. Vejledningen bliver anvendt over hele landet og bliver jævnligt opdateret med ny viden om, hvordan man bedst muligt kan restaurere vandløb, så man genskaber naturlige forhold og et rigt og varieret liv af fisk, smådyr m.m. Husk at bruge anbefalingerne i vejledningen, så du får det bedste resultat ud af din restaurering.

Se mere om, hvordan man bedst tilgodeser fiskenes miljøkrav ved etablering af gydestryg i:

 • DTU Aquas vejledning ’Sådan laver man gydebanker for laksefisk’, der bl.a. indeholder afsnit om, hvor i vandløbet man bør udlægge gydebanker, og hvordan man afgør om faldet på vandløbets bund er passende (hverken for lavt eller for stejlt). Download PDF vejledning
 • En lille film om etablering af gydebanker: https://vimeo.com/110116920
 • Generelt om fisk og fiskepleje: https://www.fiskepleje.dk/

Guidens fire faser

Guiden opdeler forløbet i fire faser. Den samler relevant materiale, indeholder huskelister og en skabelon for at ansøge kommunen om tilladelse til at gennemføre projekter.

 

 

1. Opstarte

 • Vælg et vandløb
 • Vælg strækning
 • Dialog med lodsejer
 • Møde med kommune
 • Hvem gør hvad

2. Planlægge

 • Vær i god tid
 • Økonomi
 • Finansiering
 • Tilladelse fra lodsejer
 • Tilladelse fra kommune

3. Gennemføre

 • Mobilisering
 • Før-efter opmåling
 • Materiale og maskinel
 • Dagens gennemførelse

4. Følge op

 • Skal der tilføres ekstra grus
 • Skal der tilføres ekstra skjulesten
 • Udplantning af vandplanter
 • Spuling af gydebanker

Hvem står bag?

Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og Lystfisker Danmark.

Foreninger - NaturfanDTU Aqua | LinkedIn

 

Bidrag fra Jan Nielsen, DTU Aqua; Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, Rune Hylby, ’Grusbanden’; Torben Thinggaard, ’Stenbiderne’; Chris Gregers Halling, Vandpleje Fyn,  Troels Holstein Kaa og Arne Kvist Rønnest (redaktør), Lystfisker Danmark.