Vandpleje i Danmark

Vandpleje er en utrolig vigtig del af det danske lystfiskeri.

Vil du være med til at passe på vores fisk i Danmark?

Vandpleje er en utrolig vigtig del af det danske lystfiskeri. For uden en strategisk plan, mange frivillige og foreningerne ville det danske lystfiskeri ikke være så godt, som det er i dag. Men der er stadigvæk mange udfordringer for vores vilde bestand af fisk og deres levesteder. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har stor fokus på at skabe et godt naturgrundlag og dermed et godt lystfiskeri. Det sker blandt andet ved at være medlem af en forening, eller når du indløser det statslige fisketegn.

 

Ved vandløbet med Niels Aage Skovbo

Find din lokale vandplejegruppe

Vi fandt ikke nogen foreninger

DSC 1723

Vandpleje i sø, å og hav

Historisk set har vi ikke passet lige godt på vores vandløb, kyster og søer. Mange vandløb er blevet rettet ud og renset op, spærringer som møllesøer og vandkraftværker har spærret for fiskenes vandring og sten fra stenrev ved kysten er fisket op og brugt til industri og kystsikring. Det har betydet, at fiskene desværre har haft dårlige forhold for at leve i deres naturlige habitater.

Frivillige timer

De frivillige lægger mere end 60.000 frivillige timer og 1,8 millioner kr. i at forbedre vandmiljøet og lave naturgenopretning i Danmark.

Vandpleje er i bund og grund simpelt og handler om at give de bedste levemuligheder for de levende væsner, der findes i vores åer, søer og hav. Og da vi er lystfiskere, handler det for os meget om fisken. 

For en fisk, som svømmer op i et vandløb for at gyde, er der visse ting, der skal findes i vandløbet, for at de har de bedste forudsætninger for at kunne bringe næste generation videre. Der skal være gydebanker (en strækning med grus og hurtigt og iltrigt vand), hvor de kan skjule deres æg, og der skal være steder de kan gemme sig, så de ikke bliver forstyrret. Alt det er med til at skabe gode forudsætninger for at fiskene kan gyde, og dermed at der kommer nye, små fisk, der kan vokse sig store og føre generne videre. 

Det kan også dreje sig om store projekter med fjernelse af spærringer, som forhindrer fiskene i at svømme til deres gydepladser, eller store projekter som genslyngning af vandløb. Det mest kendte er nok naturgenopretningsprojektet ved Skjern Å.

Udover vandløb har vi i Danmark også fokus på søerne og de kystnære områder, hvor der arbejdes på bedre levevilkår for fiskene.

Ålegræs-beplantning er et af de tiltag, der har været for at sikre et bedre havmiljø. Ålegræsset er med til at opsamle næringsstoffer og binde Co2. Derudover er det et godt skjulested for fisk og smådyr, så et godt ålegræsbælte kan være et rigtig godt fiskespot. 

I de danske søer og rundt omkring i havene er der også fokus på fisken og deres vilkår. Her ser man på den ”sunde sø”, hvor balancen i søen skal være på plads for at give gode forhold for fx gedden og aborren, som også er meget populære sportsfisk.

 

Tag ansvar ved fiskevandet

En fisketur er altid hyggelig, men vi vil alle gerne fange fisk, og derfor hjælpes vi ad med at gøre forholdene for fiskene så gode som muligt. For at rette op på de historiske ødelæggelser af naturen er det vigtigt, at vi står sammen om at skabe de bedste vilkår for fiskene, uanset hvor de lever. Vi som fiskere skal tænke bæredygtigt, når vi er ude at fiske. Hjemtag kun de fisk, du selv har brug for, og tænk over det aftryk, du sætter i naturen, når du bevæger dig rundt langs åerne, kysterne eller søerne. Tag dit skrald med og også gerne andres, hvis de har glemt det. Alt dette hjælper til et bedre vandmiljø og en bedre fiskeoplevelse.

Hvis vi gerne vil blive ved med at fiske og dele vores oplevelser med nye fiskere, vores børn og venner, så er vi afhængige af, at der er nogle fisk at fange i fremtiden. Hvis vi bliver ved med at fange fisk og glemmer at skabe gode forhold, så bliver der færre fisk at fange. 

Se mere om vandpleje

Grusbanden er en vandplejeorganisation af frivillige, der hjælper med skabe bedre forhold for fiskebestandene på Sjælland. I afsnittet her, kan du følge ”bandeleder” Rune Hylby og Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, der er taget ud med FISKEGuiden.